Прием в ДГ "Звънче"

Прием в ДГ "Звънче"

Тук ще откриете информация за прием в детската градина, разписана в  НАРЕДБА №4 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Троян (приета с Решение на ОбС Троян № 312/22.12.2016 г., изм., Решение по адм.д. № 153/2017 г. на Административен съд Ловеч, изм. и доп. Решение № 389/27.05.2021 г. на ОбС – Троян)